•  


   Raport_o_stanie_zapewnienia_dostepnosci.pdf


   Deklaracja dostępności

   Deklaracja dostępności strony internetowej

   Szkoła Podstawowa nr 352 im. H. J. Wagnera w Warszawie zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do  strony www.sp352.edupage.org

   Data publikacji strony internetowej: 01.02.2019

   Data ostatniej dużej aktualizacji: 01.02.2019.

   Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności wymienionych poniżej pozycji.

   1. Zamieszczone informacje są załączane w formie plików niedostępnych cyfrowo.
   2. Zamieszczane informacje są załączane w plikach PDF

    

   Deklarację sporządzono na podstawie aplikacji dostępnej pod adresem http://checkers.eiii.eu.. Wynki: 90,25. Link do wyników/en/pagecheck2.0/?uuid=575390de-e6da-4b21-a9c4-0e3ff0e45594

   • Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-23

   Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

   Informacje zwrotne i dane kontaktowe

   W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Michał Skoczylas, adres poczty elektronicznej: mskoczylas@sp352.edu.pl. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

   Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

   Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

   W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

   Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

    

   Dostępność architektoniczna

   Budynek Szkoły Podstawowej nr 352, ul. J. Conrada 6, 01-922 Warszawa

   Sposób dojazdu

   Budynek znajduje się przy ul. J. Conrada 6.

   Dojścia piesze od ul. J. Conrada

   Parking od strony J. Conrada – dostępny wyłącznie dla pracowników.

   Najbliższe przystanki autobusowe: w odległości ok. 100 m Conrada (kierunek Metro Młociny – UKSW nr 114), (kierunek Chomiczówka nr 117), 

   Najbliższe stacje metra: Młociny – ok. 3500 m.

   Uwaga: informacje dotyczące transportu publicznego mogą ulec zmianie, zaleca się sprawdzić aktualne informacje na stronie: https://www.wtp.waw.pl/

   Wejście do budynku i strefa obsługi mieszkańców

   Wejście do szkoły jest oznakowane, znajduje się w ścianie frontowej budynku od strony ul. J. Conrada 5 - jest wyposażone w drzwi dwuskrzydłowe przeszklone. Przejście na korytarz na parterze przez wiatrołap. Sekretariat znajduje się na parterze.

   Brak pętli indukcyjnej oraz dostępu do tłumacza języka migowego w punkcie informacyjnym.

   W budynku nie ma oznaczeń brajlowskich.

   W budynku nie ma wind.

   Brak pętli indukcyjnych w budynku.

   Brak dostępnego łatwego tekstu do czytania czy informacji w języku migowym lub angielskim na stronie.

   Aplikacje mobilne

   Szkoła nie posiada aplikacji mobilnych.

    
  • Napisz do nas

   If you have any questions about data protection of personal data on our school, please send us a message using this contact form.
   wczytywanie danych z serwera, proszę czekać