• REGULAMIN ODBIORU DZIECKA ZE SZKOŁY

    •  

     Regulamin odbioru dziecka ze Szkoły Podstawowej Nr 352

      

     1. Działając w celu zwiększenia bezpieczeństwa, dystansu społecznego i ograniczeniu bliskich kontaktów pracowników szkoły z rodzicami oraz opiekunami prawnymi dzieci, z dniem 1 września 2020 zostaje wprowadzony bezkontaktowy system odbioru dziecka ze szkoły wykorzystujący w tym celu karty zbliżeniowe oraz dedykowany bezobsługowy terminal. System pozwala na bezkontaktowe i szybkie powiadomienie wychowawcy o chęci odebrania dziecka rejestrując jednocześnie czas takiego zgłoszenia, pozwala również na weryfikację wizerunku osoby odbierającej dzięki wbudowanej kamerze video ograniczając w ten sposób kontakt z pracownikiem szkoły do niezbędnego minimum.

     2. Odbiór dziecka ze szkoły możliwy jest tylko i wyłączenie za pośrednictwem karty zbliżeniowej odczytywanej na dedykowanym w tym celu terminalu zlokalizowanym w przedsionku szkoły.

     3. Po odczytaniu karty na czytniku, na ekranie terminala oraz monitora umieszczonego nad drzwiami wejściowymi powinien wyświetlić się numer karty oczekującej na potwierdzenie, a następnie informacja zwrotna od wychowawcy.

     4. Rodzic/opiekun przyjmuje do wiadomości, że posiadanie karty umożliwia odebranie dziecka ze szkoły. W związku z tym zobowiązuje się do:

       a. Przechowywania jej w bezpiecznym miejscu niedostępnym dla osób niepowołanych.

      b. W przypadku jej zagubienia, niezwłocznego zgłoszenia w sekretariacie szkoły takiego zdarzenia w celu umożliwienia zablokowania karty.

     5. Osoba posiadająca kartę jest traktowana jako osoba upoważniona do odbioru dziecka. Odpowiedzialność za udostępnianie karty innym osobom spoczywa na rodzicu/opiekunie prawnym.

     6. W sytuacjach nietypowych gdy:

      a. dziecka nie ma w świetlicy z powodu nieobecności w szkole lub gdy zostało już odebrane ze szkoły na ekranie pojawi się komunikat „dziecka nie ma w szkole”

      b. w szczególnych przypadkach gdy, rodzic/opiekun prawny nie ma przy sobie karty, należy skontaktować się telefonicznie z kierownikiem świetlicy lub sekretariatem, podać imię i nazwisko dziecka oraz klasę. Kierownik świetlicy lub wyznaczony w tym celu pracownik oddzwoni do rodzica/opiekuna prawnego w celu weryfikacji zgłoszenia.

      c. system odbioru dziecka na karty zbliżeniowe nie funkcjonuje ze względu na awarię, brak zasilania, błąd sieci lub inne zdarzenie losowe, kartę należy okazać pracownikowi szkoły dyżurującemu na portierni, który telefonicznie skontaktuje się z wychowawcą dziecka.

      

     regulamin_odbioru_dziecka_ze_szkoly.pdf