• KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY

    •  

     KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ

     SZKOŁA PODSTAWOWA NR 352 w Warszawie

     ROK SZKOLNY ............ / ............

      

     Proszę o przyjęcie do świetlicy szkolnej (Kartę wypełniają rodzice lub prawni opiekunowie dziecka)

      

     Imię i nazwisko dziecka: ......................................................................................................................

      

     Klasa ....................................................................................................................................................

      

     Numery telefonów:

     1. matki ................................................................................................................................................

     2. ojca ...................................................................................................................…............................

      

     Ważne informacje o zdrowiu dziecka (stałe choroby, dolegliwości, powody do szczególnej uwagi ze strony wychowawcy):

     ........................................................................................................................................................……………………..

     ............................................................................................................................................………………………………

     …...............................................................................................................………………………………………...............

     ….............................................................................................................……………………………………….................

     INFORMACJA O SAMODZIELNYM WYCHODZENIU DZIECKA ZE ŚWIETLICY

     Oświadczam, że wyrażam zgodę na samodzielny powrót mojego dziecka do domu

     codziennie o godz. …………………………....................................................................................................................

     poniedziałek godz. ………………………….....................................................................................................................

     wtorek godz. …………………………………....................................................................................................................

     środa godz. ……………………………………..................................................................................................................

     czwartek godz. ………………………………....................................................................................................................

     piątek godz. …………………………………….................................................................................................................

      

     Jednocześnie informuję, że ponoszę pełną odpowiedzialność za samodzielny powrót dziecka do domu.

     .....................................................................................................

     (data, podpisy rodziców/opiekunów prawnych)

      

     Akceptuję regulamin świetlicy oraz regulamin odbioru dzieci Szkoły Podstawowej nr 352 w Warszawie.

      

     ....................................................................................................

     (data, podpisy rodziców/opiekunów prawnych)

      

     Wyrażam zgodę na publikację zdjęć dziecka na stronie szkoły oraz FB.

      

     .....................................................................................................

     (data, podpisy rodziców/opiekunów prawnych)

      

      

      

     Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

     Informujemy, że:

     1. Dane zawarte w karcie zapisu dziecka do świetlicy będą przetwarzane w celu przyjęcia dziecka do świetlicy oraz w związku z późniejszym jego pobytem w świetlicy.

     2. Administratorem danych jest Szkoła Podstawowa nr 352 im. J. H. Wagnera z siedzibą przy ul. J. Conrada 6 w Warszawie (kod pocztowy: 01-922), tel.: (22) 669 75 81, adres e-mail: sp352@edu.um.warszawa.pl.

     3. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust 1 lit. c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE 2016: L.119/1), dalej zwane RODO, w związku z art. 68 ust. 1 pkt. 3, art. 105 ust. 1-2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2007 r. poz. 59).

     4. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, czyli Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

     Ze względu na fakt, że dane nie są przetwarzane w sposób automatyczny, nie przysługuje prawo do przenoszenia danych na podstawie art.20 RODO. Dane nie są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO, zatem prawo do wniesienia sprzeciwu nie przysługuje.

     5. Pani/a dane nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Dane mogą być udostępnione jedynie w sytuacji, gdy zwróci się o to uprawniony organ w ramach prowadzonego przez siebie postępowania (np. policja, prokuratura, sąd).

     6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.

     7. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

     8. Dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż miesiąc po zakończeniu roku szkolnego, w którym dziecko uczęszczało do świetlicy szkolnej.

     9. Podanie danych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym korzystanie Pani/a dziecka ze świetlicy szkolnej.

     10. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych prosimy o kontakt z Inspektorem ochrony danych: Pani Grażyna Tomaszewska adres e-mail: iodo@dbfobielany.waw.pl lub tel. 22 37 33 387.

     11. W celu weryfikacji osób uprawnionych do odbioru dziecka ze szkoły może zostać Pani/Pan poproszony o okazanie dowodu potwierdzającego tożsamość.

      

     …….…………………………………………………………

     (podpisy rodziców/opiekunów prawnych)

      

     karta_zgloszenia_do_swietlicy_SP_352.pdf