Nawigacja

RODO

RODO.docx

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH

 

Administrator danych osobowych

 

Administratorem Państwa danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 352 im. H. J. Wagnera z siedzibą w Warszawie, przy ul. Conrada 6, zwana dalej Szkołą.

 

Można się z nami kontaktować w następujący sposób:

 

listownie: ul. Conrada 6, 01-922 Warszawa

 

za pomocą poczty elektronicznej: sp352@edu.um.warszawa.pl

 

Inspektor ochrony danych

 

Inspektorem Ochrony Danych (IOD) jest Pani Grażyna Tomaszewska.

 

Można się z nią kontaktować wysyłając wiadomości na adres skrzynki pocztowej: iodo@dbfobielany.waw.pl lub dzwoniąc na numer telefonu 22 37 33 387.

 

Do Inspektora Ochrony Danych należy kierować wyłącznie sprawy dotyczące przetwarzania Państwa danych przez Szkołę, w tym realizacji Państwa praw.

 

Cele i podstawy przetwarzania

 

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) oraz wykonywaniem przez administratora zadań realizowanych w interesie publicznym lub sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e). 

 

Odbiorcy danych osobowych

 

Odbiorcą Państwa danych osobowych będzie firma świadcząca usługi hostingu strony internetowej oraz skrzynek poczty elektronicznej Szkoły.

 

Okres przechowywania danych

 

Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe do chwili realizacji zadania, do którego dane osobowe zostały zebrane a następnie, jeśli chodzi o materiały archiwalne, przez czas wynikający z Instrukcji kancelaryjnej Szkoły opracowanej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 2018 r. poz. 217 ze zm.).

 

Prawa osób, których dane dotyczą

 

Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (UE) 2016/679 przysługuje Państwu:

 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

 3. prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;

 4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych;

 5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

 6. prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 

 

 

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa nr 352
  ul. Conrada 6
  01-922 Warszawa
  sp352@edu.um.warszawa.pl

  NIP 118-20-92-094
 • (022) 669 75 81
Facebook

Zapraszamy na naszego szkolnego facebooka

Poczta elektroniczna

Logowanie do służbowej poczty elektronicznej

liczba odwiedzin: 730621